Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting en in Eur, behoudens andersluidend beding.
 2. Deze facturen zijn betaalbaar door storting of overschrijving op de bankrekening van onze firma of nog op onze maatschappelijke zetel, ook in geval wij op onze klanten trekken of hun wissels aanvaarden.
 3. In geval van laattijdige betaling, zullen verwijlintresten verschuldigd zijn tegen de discontovoet van de Nationale Bank verhoogd met 3%, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot de betaling, van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 4. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt van rechtswege, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van €100 en een maximum van €1.488.
 5. De vastheid der inktkleuren wordt niet gewaarborgd. Een afwijking mag nooit de weigering van de koopwaren rechtvaardigen noch de vraag naar prijsvermindering.
 6. De tinten en de zuiverheid van het papier en het polyethyleen kunnen verschillen van de ene fabrikatie tot de andere. Wij kunnen er ons niet toe verbinden steeds papier of polyethyleen van dezelfde tint te leve• ren, noch met dezelfde zuiverheid als deze van de stalen. Een gering verschil van maximum 10% in de vorm, de kwaliteit, of de dikte recht· vaardigt geenszins klacht of weigering. Bovendien worden de kwaliteiten R vervaardigd uit o.m. gerecycleerd papier, wat eventuele afwijkingen t.o.v. andere kwaliteiten kan inhou• den. De koper erkent hiervan op de hoogte te zijn.
 7. Bij de fabrikatie van zakken of gelijkaardige producten zal een hoe• veelheid van 2% slechte exemplaren als normaal beschouwd worden. Bovendien zal een afwijking van min of meer 10% op de bestelde hoe• veelheden steeds worden aanvaard door de koper. Deze afwijking wordt 20% voor bestellingen van minder dan 25.000 stuks. De pro· ducten die per gewicht verkocht worden, worden bruto voor netto gefactureerd.
 8. Aangezien wij de voorwaarden waarin onze goederen zullen gebruikt of behandeld worden niet kunnen beoordelen, geven wij geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg op deze goederen. Onze verantwoordelijkheid kan in geen geval de waarde overschrijden van onze goederen.
 9. De klant die een druk• of reproductieopdracht geeft, wordt veronder• steld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt, gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de drukker, al de verantwoordelijk· heid tegenover derden.
 10. De klachten moeten bij aangetekend schrijven worden ingediend bin· nen acht dagen vanaf inontvangstneming van de geleverde goederen.
 11. De leveringstermijnen gelden slechts als inlichting.
 12. Een bestelling in uitvoering kan niet gewijzigd noch opgezegd worden.
 13. In geval van betwisting, geschil of acties van gelijk welke aard en om gelijk welke reden en ongeacht de wijze van betaling, zijn alleen de rechtbanken bevoegd onder dewelke onze firma ressorteert.
 14. Door het overmaken van een order aanvaardt de klant deze algemene verkoopsvoorwaarden ongeacht de voorwaarden die de klant op zijn eigen dokumenten drukt.
 15. Onze ontwerpen en clichés zijn beschermd door de wet van 11.03.1902 en van 14.07.1909 en blijven volledig onze eigendom.
 16. Gezien de voortdurende stijging van de behandelings• en verzen• dingskosten zien wij ons verplicht een bedrag van €9,5 in rekening te brengen en dit voor alle bestellingen beneden de €74, exclusief B.T.W., tenzij de goederen afgehaald worden.
 17. Privacybeleid. Wij verzamelen alleen de persoonlijke gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de nakoming van onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen. De verzamelde gegevens worden nooit verkocht, uitgewis seld of gebruikt voor profilering of publicitaire doeleinden. Ze worden ver­werkt in overeenstemming met de Europese regulering 2016/679 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de beschering van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van de verkoopprijs, dit in uitdrukkelijke afwijking van Art. 1583-B.W. De risico's die de goederen kunnen oplopen vallen evenwel ten laste van de kopers zodra zij ter zijnen beschikking worden gesteld.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.